Vedtægter for Shopping Svendborg

Shopping Svendborg, der er en sammenslutning af detailhandlere, liberale erhverv og servicefag i Svendborg, har siden starten i 1970’erne arbejdet på at trække kunder til Svendborg igennem forskellige aktiviteter og målrettet markedsføring.

Shopping Svendborg arbejder hele tiden på at bidrage til miljømæssige og parkeringsmæssige forbedringer i byen, ligesom der arbejdes på at fremme godt samarbejde mellem byens handlende og disses personale samt mellem de handlende og de lokale myndigheder og aktører, herunder via Shopping Svendborgs deltagelse i og samarbejde med Svendborg Event.

1.1 Navn:
Foreningens navn er “Shopping Svendborg”. Dens hjemsted er Svendborg.

2.1 Formål /Virke:
Foreningens formål er at videreudvikle Svendborg by som et attraktivt område at handle i. Det sker bl.a. ved at arrangere og bidrage til salgsfremmende foranstaltninger, bidrage til miljømæssige og parkeringsmæssige forbedringer, fremme godt samarbejde mellem byens forretninger og disses personale samt mellem forretningerne, bystyret og myndighederne, og endelig ved at påtale og modvirke forhold, der vil kunne svække byens og dens handelslivs omdømme.

2.2
Foreningens medlemmer bør være mest muligt solidariske, herunder i størst mulig udstrækning deltage aktivt i fælles aktiviteter, åbningstider m.v.

2.3
Foreningens medlemmer hæfter kun for foreningens gæld med et beløb svarende til deres kontingentbetaling. Herudover kan krav mod foreningen alene rettes mod foreningens formue.

3.1 Medlemskab- udmeldelse
Som medlem kan optages enhver erhvervsdrivende i Svendborg Kommune, samt støttemedlemmer og samarbejdspartnere efter bestyrelsens beslutning.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 6 måneders varsel til en 31. december.
Ved forretningsophør eller overdragelse gælder samme frist.

4.1 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Dog kan en ekstraordinær generalforsamling ændre kontingentet for de tilbageværende måneder i det igangværende regnskabsår. Bestyrelsen kan beslutte differentierede satser i forbindelse med hvervekampagner eller ved indmeldelse i et igangværende kalenderår.

4.2
Fastsættelse af kontingentændring kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

4.3
Kontingentet opkræves halvårligt forud.

5.1 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i Svendborg, og en ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

5.2
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med minimum 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt – for så vidt angår den ordinære generalforsamling – et eksemplar af foreningens regnskab. Såfremt regnskabet ikke kan nås afsluttet til at overholde denne frist, eftersendes det hurtigst muligt.

5.3
Såfremt dagsordenen indeholder forslag om vedtægtsændring, skal et eksemplar af forslaget medfølge indkaldelsen.

5.4
Forslag fra medlemmer skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, indsendes skriftligt og være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.1 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, bestyrelsen eller efter skriftlig anmodning af mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer.

6.2
Indkaldelse efter sådan begæring skal ske ved formandens foranstaltning inden 14 dage efter modtagelse af begæringen, og indkaldelsen kan ske med 14 dages varsel. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling fastlægges af bestyrelsen, men dagsorden skal indeholde mindst ét punkt til behandling af det konkrete emne, der er baggrund for generalforsamlingen.

7.1 Dagsorden
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Præsentation af budget for det kommende år
 5. Præsentation af aktivitetsplan for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Indkomne forslag
 11. Evt.

8.1 Valg Stemmeret- fuldmagt
Hvor intet andet særligt er bestemt i disse vedtægter, foregår afstemning ved simpelt flertal.
Såfremt dirigenten bestemmer det, eller det begæres af mindst 3 medlemmer, foretages afstemning skriftligt.

8.2
Hvert medlem kan afgive en stemme, både ved håndsoprækning og ved skriftlig stemmeafgivning jfr. §8.1

8.3
Stemmeret har ethvert medlem. Er et medlem på generalforsamlingsdatoen i længere restance med kontingentbetaling end den indeværende måned, mister vedkommende sin stemmeret. Indbetaling af restancen kan ske til enhver tid, også ved selve generalforsamlingens begyndelse, med den følge at stemmeret generhverves.
Stemmeret kan udøves gennem skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem af foreningen eller til en ansat i vedkommendes virksomhed.
Fuldmagten skal dokumenteres overfor dirigenten. Et stemmeberettiget medlem kan dog  udover egne stemmer kun afgive stemmer for en yderligere fuldmagt.

8.4
Kun foreningens medlemmer har adgang til foreningens generalforsamling, medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning om adgang.

9.1 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3- 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig og vælger formand og næstformand. Der vælges 1 – 2 suppleanter.

9.2
Valget gælder for 2 år.

9.3
Bestyrelsen afholder møde, når formanden indkalder eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme sagen.

9.4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den har den overordnede ledelse af foreningen med ansvar overfor generalforsamlingen. Dersom bestyrelsen ansætter lønnet medhjælp, træffer den beslutning om vedkommendes kompetence, ansvar og pligter.

9.5
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bank/sparekassefuldmagt kan tildeles 2 enkelte personer fra bestyrelsen.

10.1 Regnskabsår og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

10.2
Foreningen vælger på generalforsamlingen 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

11.1 Vedtægtsændring
Ændring af vedtægterne kræver enighed blandt 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

12.1 Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning sker efter samme regler som gælder for vedtægtsændring. Dog skal den generalforsamling, hvorpå opløsningen skal kunne vedtages, være indkaldt udelukkende med dette punkt på dagsordenen.

12.2
Foreningens eventuelle aktiver tilfalder ved opløsning foreningens medlemmer.

13.1 Eksklusion
Dersom et medlem af Shopping Svendborg ikke opfylder foreningens § 2.1 for så vidt angår forhold, der kan svække foreningens omdømme (her tænkes f.eks. på forbrugerforhold, der kan give anledning til påtale eller alvorlige klager) kan medlemmet ekskluderes. Skulle et medlem således komme til at modvirke foreningens interesser, kan dette medlem, hvis gentagne opfordringer fra bestyrelsen ikke bringer forholdene i tilfredsstillende orden, slettes af foreningens medlemskartotek. Dette sker dog først efter skriftlig henvendelse.
Såfremt et medlem ikke indbetaler sit skyldige kontingent ved betalingsfrist og efter almindelige rykkerprocedurer, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere dette medlem, indtil forholdet er bragt i orden.

14.1 Ikrafttrædelse
Disse ændrede vedtægter træder i kraft den 7. april 2022